Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden (versie 2024) wordt verstaan onder:
1.1 ZorgVink B.V.:
• de besloten vennootschap ZorgVink B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 92411746,
gevestigd te Alkmaar aan de Berenkoog 49 (1822 BN).
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon aan wie door ZorgVink B.V.
een offerte en/of opdrachtbevestiging is gericht, aan wie door ZorgVink B.V.
medewerker(s) beschikbaar wordt gesteld en/of met wie ZorgVink B.V. een
overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
1.3 Opdracht: schriftelijk dan wel mondeling aangegane overeenkomst tussen
opdrachtgever en ZorgVink B.V., waarbij laatstgenoemde zich zal inspannen om een
geschikte kandidaat te zoeken, te leveren, te werven, te bemiddelen en/of te selecteren
met betrekking tot detachering dan wel met betrekking tot bemiddeling van de inzet van
ZZP’ers.
1.4 Medewerker: een bij ZorgVink B.V. onder contract staand persoon.
1.5 Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door ZorgVink B.V. aan de opdrachtgever is
voorgesteld, althans met wie de opdrachtgever via ZorgVink B.V. in contact is gekomen
met het oog op de terbeschikkingstelling van die persoon aan de opdrachtgever of een
door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde.
1.6 Detachering: door ZorgVink B.V. ter beschikking stellen van medewerkers en/of
kandidaten die onder verantwoordelijkheid, toezicht en leiding van opdrachtgever
werkzaamheden zullen verrichten.
1.7 Samenwerkingsovereenkomst: vastlegging van de overeengekomen afspraken tussen
ZorgVink B.V. en opdrachtgever voor detachering dan wel werving en selectie
1.8 Opdrachtbevestiging: mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht
op grond waarvan de medewerker door tussenkomst van ZorgVink B.V. bij opdrachtgever
te werk wordt gesteld.
1.9 Inlenersbeloning: rechtens geldende beloning van een medewerker in dienst van
opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die
de gedetacheerde medewerker uitoefent.


Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten,
alle aanbiedingen en alle offertes betreffende detachering tussen ZorgVink B.V. en
opdrachtgever.
2.2 Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij de betrokken partijen zulks
schriftelijk zijn overeengekomen en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor de
afwijkende afspraken zijn gemaakt.
2.3 Inkoop- en/of andere algemene voorwaarden, die de opdrachtgever hanteert zonder
uitdrukkelijke schriftelijke erkenning door ZorgVink B.V., zijn niet van toepassing op
enige rechtsverhouding met ZorgVink B.V. De algemene voorwaarden van de
opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd,
wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met ZorgVink
B.V. gesloten overeenkomst in te stemmen.
2.5 Indien één of meerdere van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd zouden mogen
worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden op de overeenkomst
onverminderd van toepassing. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet
kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk
aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.


Artikel 3. Detachering
3.1 De opdrachtgever verstrekt ZorgVink B.V. voor aanvang van de opdracht een
accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur,
werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de
opdracht.
3.2 ZorgVink B.V. bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte
informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter
beschikking in aanmerking komende kandidaten, welke kandidaten zij aan de
opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht.
3.3 De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde kandidaat af te wijzen, waardoor de
terbeschikkingstelling van de voorgestelde kandidaat geen doorgang vindt.
3.4 Indien een voorstel van ZorgVink B.V. leidt tot detachering van een kandidaat, dan is
opdrachtgever aan ZorgVink B.V. het tarief verschuldigd, zoals overeengekomen in de
samenwerkingsovereenkomst. Wordt een door ZorgVink B.V. geïntroduceerde kandidaat
in een andere functie binnen de organisatie van opdrachtgever (waaronder tevens wordt
verstaan de holding, werk- of dochtermaatschappijen) aangesteld dan waarvoor is
bemiddeld dan zal opdrachtgever eveneens het in de opdrachtbevestiging
overeengekomen tarief van ZorgVink B.V. als honorarium voor iedere door
opdrachtgever in dienst genomen kandidaat zijn verschuldigd.
3.5 Alle door ZorgVink B.V. voorgestelde kandidaten aan de opdrachtgever kunnen niet
zonder schriftelijk toestemming van ZorgVink B.V. gedurende een periode de
detacheringsperiode, in dienst treden bij de opdrachtgever of een daaraan gelieerde
organisatie. De opdrachtgever moet ZorgVink B.V. schriftelijk op de hoogte brengen als
het één of meerdere kandidaten van ZorgVink B.V. in dienst wil nemen.
3.6 Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen
gedurende de opdracht dan wel detacheringsovereenkomst niet toegestaan met een
medewerker van ZorgVink B.V. rechtstreeks voor zich, door middel van en/of voor
derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van ZorgVink B.V.
3.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door ZorgVink B.V.
voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZorgVink
B.V. aan derden bekend te maken.
3.8 Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 3.5, 3.6 en 3.7 is de opdrachtgever
aan ZorgVink B.V. een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,– per
overtreding, onverminderd het recht van ZorgVink B.V. van de opdrachtgever volledige
schadevergoeding te vorderen.
3.9 In de samenwerkingsovereenkomst kan worden overeengekomen of en, zo ja, na
welke termijn opdrachtgever gerechtigd is een medewerker van ZorgVink B.V. kosteloos
over te nemen.


Artikel 4. Opdrachtbevestiging
4.1 Elke opdracht die leidt tot detachering van de voorgestelde kandidaat bij
opdrachtgever zal door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging, en met
verwijzing naar deze voorwaarden, door ZorgVink B.V. aan de opdrachtgever worden
bevestigd.
4.2 De opdrachtbevestiging bevat onder meer de volgende specificaties:
opdrachtnummer en omschrijving van de werkzaamheden;
overeengekomen tariefstelling (exclusief BTW) door ZorgVink B.V. aan opdrachtgever in
rekening te brengen;
startdatum en, indien mogelijk, de verwachte einddatum;
geschatte uren voor de totale opdracht;
aantal te werken uren per week, rust- en werktijden;
naam van de in te zetten medewerker;
voorwaarden ten aanzien van vervoerskosten c.q. een auto van de zaak, indien
overeengekomen;
tussentijdse opzegtermijn en proefperiode, indien overeengekomen;
voorwaarden inzake overname van de in te zetten medewerker, indien overeengekomen;
andere bepalingen die op de desbetreffende opdracht van toepassing zijn.
4.3 Het tarief kan bestaan uit een vast honorarium en/of een uurtarief en in rekening te
brengen materiaalkosten, reiskosten en/of andere kosten.
4.4 Voor de tariefstelling bij overwerk en/of ploegentoeslagen volgt ZorgVink B.V. de bij
opdrachtgever gehanteerde opslagpercentages.
4.5 Tenzij de opdrachtgever binnen 5 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging
schriftelijk bezwaar ingediend heeft, wordt de opdrachtbevestiging geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.6 Wijzigingen in of van aangaande een opdrachtbevestiging zijn slechts bindend indien
deze schriftelijk door ZorgVink B.V. zijn bevestigd.
4.7 Voor afwijkingen van de tevoren de vooraf vastgestelde vermoedelijke tijdsduur voor
de uitvoering van de opdracht is ZorgVink B.V. niet aansprakelijk.


Artikel 5. Verrichten van de werkzaamheden
5.1 De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de gedetacheerde medewerker bij de
uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van
het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn
eigen medewerkers gehouden is.
5.2 De opdrachtgever verplicht zich de door ZorgVink B.V. ingezette medewerker
toegang te verlenen tot de plaats waar de werkzaamheden, die in het kader van de
overeengekomen opdracht dienen te worden verricht, alsmede in staat te stellen de
werkzaamheden onder de bij de opdrachtgever gebruikelijke arbeidsomstandigheden te
verrichten.
5.3 De opdrachtgever zal aan ZorgVink B.V. en/of de medewerker vóór aanvang van de
werkzaamheden informatie verstrekken over de van de medewerker verlangde
beroepskwalificaties.
5.4 De opdrachtgever zal, indien noodzakelijk, aan ZorgVink B.V. en/of de medewerker
vóór aanvang van de werkzaamheden een document verstrekken met de specifieke
kenmerken van de werkplek waar de werkzaamheden verricht gaan worden. De
werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij
opdrachtgever ter zake gebruikelijke uren en arbeidstijdenpatroon, tenzij anders is
overeengekomen.
5.5 De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van
de gedetacheerde medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever
ziet er op toe dat de gedetacheerde medewerker de rechtens toegestane werktijden en
de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
5.6 De opdrachtgever dient ZorgVink B.V. bij het aangaan van de opdracht te informeren
omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de
looptijd van de opdracht, opdat ZorgVink B.V. deze omstandigheid, indien mogelijk, deel
kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de gedetacheerde medewerker.
Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte
vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever
ZorgVink B.V. onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de
opdrachtgever nalaat om ZorgVink B.V. tijdig te informeren, is de opdrachtgever
gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan ZorgVink B.V. het
(opdrachtgevers)tarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden
laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.
5.7 De gedetacheerde medewerker zal vakantiedagen zoveel mogelijk in overleg met de
opdrachtgever opnemen.
5.8 Voor aanvang van de werkzaamheden door de gedetacheerde medewerker stelt de
opdrachtgever de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan de
medewerker, inclusief de daarbij behorende instructies.
5.9 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de gedetacheerde medewerker aan een
derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde
verrichten van werkzaamheden, tenzij ZorgVink B.V. daarmee heeft schriftelijk heeft
ingestemd.
5.10 Tewerkstelling van de gedetacheerde medewerker in het buitenland door een in
Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht
van de opdrachtgever, indien dit schriftelijk is overeengekomen met ZorgVink B.V. en de
gedetacheerde medewerker daarmee schriftelijk heeft ingestemd.


Artikel 6. Arbeidsomstandigheden
6.1 De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de
Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is
jegens de gedetacheerde medewerker en ZorgVink B.V. verantwoordelijk voor de
nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en
de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied
van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
6.2 Indien de gedetacheerde medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte
overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan
onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een
schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het
ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden
opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende
maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De
opdrachtgever informeert ZorgVink B.V. zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of
de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. ZorgVink B.V.
behoudt zich het recht voor om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.
6.3 De opdrachtgever zal de gedetacheerde medewerker en ZorgVink B.V. vrijwaren
tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van
rechtsbijstand) die de gedetacheerde medewerker in het kader van de uitoefening van
zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of ZorgVink B.V.
daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk
Wetboek.
6.4 Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade
(inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te
vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde
personen.
6.5 De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van
het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van ZorgVink B.V. verstrekt de opdrachtgever een
bewijs van verzekering.


Artikel 7. Administratie van de werkzaamheden
7.1 Voor de voortgang van de overeengekomen werkzaamheden die in het kader van de
opdracht dienen te worden verricht, houdt de door ZorgVink B.V. ingezette medewerker
(schriftelijk en/of digitaal) een weekstaat bij ter registratie van de gewerkte uren. De
opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en
vrije dagen juist en duidelijk zijn ingevuld en de weekstaat is goedgekeurd. Door
ondertekening van de weekstaat en/of invoering van de uren verklaart de opdrachtgever
zich eveneens akkoord met de inhoud en kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden
in de betreffende week.
7.2 Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat
ZorgVink B.V. aansluitend aan de door de gedetacheerde medewerker gewerkte week
over de tijdverantwoording beschikt.
7.3 De opdrachtgever staat in voor (tekenings)bevoegdheid van zijn personeel en
aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de weekstaten.
7.4 Bij verschil tussen een bij ZorgVink B.V. ingeleverde weekstaat en het door
opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij ZorgVink B.V. ingeleverde
exemplaar als juist, tenzij opdrachtgever het tegendeel kan aantonen.


Artikel 8. Vergoeding
8.1 De afspraken over de facturatie van de vergoeding zullen vastgelegd worden in de
opdrachtbevestiging.
8.2 De door ZorgVink B.V. maandelijks/wekelijks in te dienen facturen worden
samengesteld aan de hand van de door de opdrachtgever c.q. diens personeelsleden
voor akkoord getekende weekstaten dan wel ingevoerde urenregistratie. De factuur
vermeldt onder meer de periode waarop de factuur betrekking heeft alsmede een
specificatie van de ingezette medewerkers, het ingezette materieel en het verbruikte
materiaal.
8.3 Gemaakte onkosten door medewerkers van ZorgVink B.V. ten behoeve van de
uitvoering van een opdracht, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht voor
zover deze niet in het uurtarief en/of opdrachtbevestiging zijn opgenomen. Indien de
opdrachtgever van de medewerker verlangt dat hij opleiding gaat volgen, zullen de
kosten van opleiding voor rekening komen van opdrachtgever; bovendien is
opdrachtgever aan ZorgVink B.V. het uurtarief verschuldigd, vermenigvuldigd met de tijd
die de ingezette medewerker besteedt aan het volgen van bedoelde opleiding.
8.4 Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 1 lid 8 van deze voorwaarden de
inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt ZorgVink B.V. de beloning van de
gedetacheerde medewerker en het (opdrachtgevers)tarief opnieuw vast op basis van de
door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de inlenersbeloning.
8.5 Indien door enige oorzaak, die toerekenbaar is aan de opdrachtgever, de beloning
en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is ZorgVink B.V. gerechtigd ook
achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het
juiste niveau te brengen.


Artikel 9. Tussentijdse wijziging en opzegging
9.1 Wijziging, uitbreiding of beperking van de in de opdrachtbevestiging vastgelegde
overeenkomst tussen opdrachtgever en ZorgVink B.V. komt niet tot stand, tenzij
ZorgVink B.V. deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
9.2 Voor de overeenkomst geldt de eerste maand van detachering als proefperiode,
tijdens welke periode beide partijen de overeenkomst per dag kunnen beëindigen;
voorafgaande aan deze beëindiging vindt er tussen partijen overleg plaats. De
opzeggende partij is niet gehouden om de schade die de andere partij hierdoor lijdt, te
vergoeden. Bij verlenging of voortzetting van de overeenkomst is geen sprake van een
proefperiode.
9.3 De overeenkomst is door partijen wederzijds opzegbaar met inachtneming van een
kalendermaand; opzegging dient schriftelijk te gescheiden.
9.4 Het is beide partijen toegestaan de overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te
zeggen, indien één der partijen in staat van faillissement of surseance van betaling
verkeert. In dat geval vindt afrekening plaats op basis van de stand van het project en de
gemaakte kosten. Alle vorderingen die ZorgVink B.V. in deze gevallen op de
opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
9.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de gedetacheerde
medewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten.
9.6 ZorgVink B.V. is gerechtigd tussentijds één of meerdere kostenverhogingen geheel of
evenredig te verwerken in het tarief, in geval van een wijziging door een
overheidsmaatregel of ander bindend voorschrift, van de beloning of
arbeidsvoorwaarden van ingezette medewerkers, van sociale lasten en premies, van de
fiscale wetgeving, door invoering bij algemeen verbindend voorschrift van nieuwe lasten
of premies of wijziging van het werkgeversaandeel daarin, als gevolg van een maatregel
van toepassing zijnde binnen een CAO of door een stijging van het gemiddelde
arbeidsbemiddeling indexcijfer, zoals jaarlijks door het CBS wordt vastgesteld.
9.7 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en ZorgVink B.V. eindigt, zonder dat
ZorgVink B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, van rechtswege op het
tijdstip dat ZorgVink B.V. een door haar ingezette medewerker niet meer ter beschikking
kan stellen aan opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen ZorgVink B.V. en de
medewerker is beëindigd.
9.8 Indien de overeenkomst tussen opdrachtgever en ZorgVink B.V. zonder inachtneming
van de afgesproken opzegtermijn tussentijds is/ wordt beëindigd, dan wel ZorgVink
B.V.de overeenkomst tussentijds heeft beëindigd door een oorzaak welke geheel of
grotendeels aan de opdrachtgever is toe te rekenen, zal de opdrachtgever aan ZorgVink
B.V. verschuldigd zijn een terstond opeisbare boete van 100% van het laatst geldende
tarief van de ingezette medewerker, zulks voor de duur van de periode vanaf het
moment van de (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst tot het volgens de
opdrachtbevestiging overeengekomen moment van beëindiging.
9.9 Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichting ZorgVink B.V. niet nakomt, is
opdrachtgever per direct in verzuim en kan ZorgVink B.V. onverwijld de opdracht
beëindigen, met staking van de inzet van de medewerker, zonder dat de betalingsverplichting van opdrachtgever komt te vervallen.


Artikel 10. Vervanging van een medewerker
10.1 Zolang de arbeidsongeschiktheid van de gedetacheerde medewerker nog geen 8
weken duurt, is ZorgVink B.V. niet gehouden voor vervanging van deze medewerker zorg
te dragen.
10.2 In geval van arbeidsongeschiktheid langer dan 8 weken treden ZorgVink B.V. en de
opdrachtgever met elkaar in overleg over de mogelijke vervanging van de ingezette
medewerker.
10.3 ZorgVink B.V. is bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte van de medewerker
nimmer gehouden tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever.
10.4 Indien een medewerker van ZorgVink B.V. in strijd met de bij opdrachtgever
gebruikelijke huisregels heeft gehandeld zal direct overleg plaatsvinden met ZorgVink
B.V. zodat deze, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, adequate maatregelen
kan nemen zoals mogelijk berispen, het geven van een waarschuwing of zelfs vervangen
van de medewerker.


Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 ZorgVink B.V. is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te
voeren. Indien en voor zover ZorgVink B.V. deze verplichting niet nakomt, is zij, met
inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel en elders in deze voorwaarden
bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de
opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken na
het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij
ZorgVink B.V. en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een
toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de ZorgVink B.V.
11.2 Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van ZorgVink
B.V. is beperkt tot het door ZorgVink B.V. aan de opdrachtgever in rekening te brengen
vergoeding voor de uitvoering van de opdracht, waarbij voor detachering de
aansprakelijk bovendien is beperkt tot de gemiddelde vergoeding over drie
kalendermaanden.
11.3 Aansprakelijkheid van ZorgVink B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is
in alle gevallen uitgesloten.
11.4 ZorgVink B.V. schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot
vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en ZorgVink
B.V. voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete
aanvraag van de opdrachtgever om een medewerker ter beschikking te stellen, om welke
reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot
de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een medewerker.
11.5 ZorgVink B.V. schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet
gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien
ZorgVink B.V. om welke reden dan ook een (vervangende) gedetacheerde medewerker
niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of
nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
11.6 ZorgVink B.V. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van een
gedetacheerde werknemer die niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever
gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de
terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij ZorgVink B.V. indient en daarbij
bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ZorgVink B.V. bij de
selectie. In geval ZorgVink B.V. en opdrachtgever een proefperiode zijn overeengekomen,
wordt bedoelde redelijke termijn gelijkgesteld aan de overeengekomen proefperiode.
11.7 De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren voor alle directe en indirecte schade
op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van ZorgVink B.V. verstrekt de
opdrachtgever een bewijs van verzekering.
11.8 ZorgVink B.V. is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en
verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de gedetacheerde medewerker zelf,
die voortvloeien uit doen of nalaten van de gedetacheerde medewerker.
11.9 De opdrachtgever zal aan de gedetacheerde medewerker de schade vergoeden die
deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen
werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
11.10 ZorgVink B.V. is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen
die gedetacheerde medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens
opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die
derden.
11.11 ZorgVink B.V. maximaal te vergoede schade zal in geen geval hoger zijn dan het
door haar verzekering uit te keren schadebedrag.
11.12 De opdrachtgever vrijwaart ZorgVink B.V. voor elke aansprakelijkheid (inclusief
kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van ZorgVink B.V.
als werkgever van de gedetacheerde medewerker – direct of indirect – terzake van de in
leden 4 en 5 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
11.13 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te
vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ZorgVink B.V.
11.14 ZorgVink B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk,
eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens
gerekend het recht van ZorgVink B.V. maatregelen te treffen die eventuele schade kan
voorkomen dan wel beperken.


Artikel 12. Betaling
12.1 De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen zonder
korting, verrekening of schuldcompensatie.
12.2 Reclames betreffende enige nota moeten binnen 7 kalenderdagen na de
factuurdatum schriftelijk bij ZorgVink B.V. zijn ingediend, na deze periode vervalt het
reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de
reclame rust op de opdrachtgever. Een betwisting van de factuur schort de
betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
12.3 De opdrachtgever zal bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn
per direct in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan
wel rechterlijke tussenkomst vereist is.
12.4 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever
daartoe, naar het oordeel van ZorgVink B.V. aanleiding geeft, is de opdrachtgever
verplicht op schriftelijk verzoek van ZorgVink B.V. een voorschot te verstrekken en/of
afdoende zekerheid te stellen middels een bankgarantie of anderszins, voor zijn
verplichtingen jegens ZorgVink B.V. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het
gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende
verplichtingen van de opdrachtgever.
12.5 Indien de opdrachtgever het in artikel 12.4 bedoelde voorschot niet verstrekt of de
gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door ZorgVink B.V. gestelde termijn, is de
opdrachtgever hiermee per direct in verzuim zonder dat hiertoe een nadere
ingebrekestelling is vereist.
12.6 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan ZorgVink B.V. de direct opeisbare
wettelijke handelsrente verschuldigd. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom
vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, onverminderd de verplichting van de
opdrachtgever aan ZorgVink B.V. de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te
vergoeden voor zover zij dit bedrag te boven mochten gaan.
12.7 Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de
opdrachtgever aan de gedetacheerde medewerker gaan ZorgVink B.V. niet aan en
leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.


Artikel 13. Geheimhouding
13.1 ZorgVink B.V. en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of
over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen
ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij, en alsdan voor zover, verstrekking
van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen
een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
13.2 ZorgVink B.V. heeft de gedetacheerde medewerker verplicht geheimhouding te
betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of
gewaar wordt, tenzij op de gedetacheerde medewerker een wettelijke plicht tot
bekendmaking rust.
13.3 Het staat de opdrachtgever vrij om de gedetacheerde medewerker rechtstreeks te
verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert ZorgVink B.V. over zijn
voornemen daartoe en verstrekt haar een afschrift van de ter zake opgemaakte
verklaring/overeenkomst. ZorgVink B.V. is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom
of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die
geheimhoudingsplicht door de gedetacheerde medewerker.


Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Ter zake de door ZorgVink B.V. verrichte prestaties, de daarvoor door
opdrachtgever verschuldigde bedragen en alle overige verplichtingen voortvloeiende uit
de opdracht, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of
systemen van ZorgVink B.V. volledig bewijs op, onverminderd het recht van
opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.
14.2 Op alle met ZorgVink B.V. gesloten overeenkomsten en opdrachten, waarvan deze
voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.
14.3 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter van de statutaire
plaats van vestiging van ZorgVink B.V., tenzij ZorgVink B.V. de voorkeur mocht geven aan
de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van opdrachtgever en/of dwingend
recht anders voorschrijft.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.